Ngôn ngữ Tiếng Nhật Tiếng Anh Sitemap
 

Qui Trình Phát Triển

Qui trình phát triển chuẩn

ABV đang thực hiện việc tiêu chuẩn hóa tài liệu và qui trình khai phát cho riêng mình dựa trên qui trình khai phát của Nhật Bản để có thể kế thừa việc tạo ra các sản phẩm chất lượng Nhật.

Qui trình phát triển chuẩn

Tài liệu chuẩn

Tài liệu chuẩn